Contact information

BEE 2023

The 4th International Symposium on Biomass/Wastes Energy and Environment

 

Host

Organizer

Tianjin University of Commerce

Tibet University

Tianjin University

Nanchang University

Nanchang Hangkong University

 

 

Secretary General:

Zhanjun Cheng        zjcheng@tju.edu.cn              Tianjin University,    China

Liangliang Fan         fanliangliang@ncu.edu.cn    Nanchang University,    China

 

Secretary:

Jinglan Wang            17898032152               wangjinglan@tju.edu.cn

Hong Su                   18822140265               suhong@tjcu.edu.cn

Liangliang Fan          13767959841               fanliangliang@ncu.edu.cn

Zhanjun Cheng         16622108820               zjcheng@tju.edu.cn

 

Conference Sponsorship Contact: 

Guiyue Du                 15022073545               duguiyue12@163.com

Yan Li                         18622407090               2009liyan-2009@163.com

 

Official Website:  www.biomass-ee.com

 

Official Email:  bee2023@163.com

 

WeChat Official Account:

 

Group Information: